دسته: تصویربرداری پزشکی

نوامبر 20
بهترین مراکز آنژیوگرافی قلب شرق تهران(7مرکز)+نوبت

آنژیوگرافی قلب شرق تهران، معرفی چندتا از بهترین مراکز آنژیوگرافی شرق تهران، نوبت دهی…

نوامبر 17
بهترین مراکز ماموگرافی مرکز تهران(7 مرکز)+نوبت

ماموگرافی مرکز تهران، دریافت نوبت از مراکز ماموگرافی در مرکز تهران، مراکز خصوصی و…

نوامبر 16
سریعترین نوبت سی تی اسکن در تهران+ 6مرکزبرتر

سریعترین نوبت سی تی اسکن در تهران، معرفی مراکز سی تی اسکن شبانه روزی تهران، مراکز سی…

نوامبر 14
بهترین مراکز فک و صورت اهواز(8مرکز)+نوبت

فک و صورت اهواز یا OPG در اهواز، معرفی بهترین مراکز رادیولوژی فک و صورت و دهان در…

نوامبر 12
برخی از بهترین مراکز ماموگرافی کرج (7مرکز) + نوبت

ماموگرافی کرج، دریافت نوبت از مراکز ماموگرافی در کرج، مراکز خصوصی و دولتی ماموگرافی…

نوامبر 11
بهترین مراکز آنژیوگرافی قلب اصفهان(6مرکز)+نوبت

آنژیوگرافی قلب اصفهان، دریافت نوبت از مراکز آنژیوگرافی قلب در اصفهان، مراکز خصوصی و…

نوامبر 07
بهترین مراکز سی تی اسکن کرج(7مرکزبرتر) + دریافت نوبت

سی تی اسکن در کرج، معرفی بهترین مراکز سی تی اسکن در کرج، سریعترین نوبت سی تی اسکن کرج،…

نوامبر 06
نوبت از بهترین مراکز سی تی اسکن ملارد،فردیس و شهریار-5مرکز

سی تی اسکن ملارد، فردیس و شهریار، دریافت سریعترین نوبت سی تی اسکن در این شهرها، بیمه…

نوامبر 05
بهترین مراکز تراکم استخوان مرکز تهران(5مرکز)+نوبت

تراکم استخوان مرکز تهران، دریافت نوبت از مراکز تراکم استخوان در مرکز تهران، مراکز…

نوامبر 03
بهترین مراکز پزشکی هسته ای تبریز(7مرکز)+نوبت

پزشکی هسته ای تبریز، دریافت نوبت از مراکز پزشکی هسته ای در تبریز، مراکز خصوصی و دولتی…