دسته: اسکن غدد بزاقی

آوریل 25
اسکن غدد بزاقی

در اسکن غدد بزاقی از یک دوربین مخصوص (گاما کمرا) و یک ردیاب (ماده شیمیایی رادیواکتیو-…