دسته: اسکن غدد بزاقی

آوریل 25
اسکن غدد بزاقی

در اسکن غدد بزاقی از یک دوربین مخصوص (گاما کمرا) و یک ردیاب (ماده شیمیایی رادیواکتیو- تکنسیوم) برای گرفتن عکس از غدد بزاقی استفاده می شود. اسکن غدد بزاقی به روش پزشکی هسته ای می تواند به پزشک شما کمک کند تا علت خشکی دهان یا تورم غدد بزاقی را پیدا کند. در طول اسکن […]