دسته: اسکن کیسه صفراوی

مه 13
اسکن کیسه صفراوی

• اسکن کیسه صفراوی (HIDA Scan-Gallbladder Scan) چیست؟ اسکن کیسه صفرا یک روش رادیولوژی تخصصی است که برای ارزیابی عملکرد و ساختار کیسه صفرا استفاده می شود. این روش همچنین به عنوان یک اسکن کبد صفراوی نامیده می شود زیرا کبد نیز به دلیل نزدیکی و ارتباط عملکردی نزدیک با کیسه صفرا، معاینه می شود. […]