دسته: اسکن مجاری اشکی

مه 18
اسکن مجاری اشکی

• اسکن مجاری اشکی (Dacryoscintigraphy Scan) چیست: اسکن مجاری اشکی روشی تشخیصی و از رایجترین و شناخته شده ترین روشهای تشخیصی جهت باز بودن مجاری اشکی چشم و عدم وجود انسداد با کمک مواد رادیواکتیو می باشد، این اسکن با رادیو داروی تکنسیوم (Tc-99m) بوسیله دستگاه اسپکت (گاماکمرا) انجام میگردد.   • آمادگی ها و […]