دسته: اسکن مغز به روش پزشکی هسته ای

مه 18
اسکن مغز به روش پزشکی هسته ای

• اسکن مغز (Brain Scan) چیست: اسکن مغز با دستگاه گاماکمرا (اسپکت) روشی تشخیصی و از…