دسته: اسکن مغز به روش پزشکی هسته ای

مه 18
اسکن مغز به روش پزشکی هسته ای

• اسکن مغز (Brain Scan) چیست: اسکن مغز با دستگاه گاماکمرا (اسپکت) روشی تشخیصی و از اسکنهای کاربردی در پزشکی هسته ای است که برای اندازه گیری جریان خون در مغز و اختلالات ناشی از عملکرد و متابولیسم مغز مورد استفاده قرار میگیرد، با توجه به ماهیت پزشکی هسته ای با استفاده از این اسکن […]