دسته: اسکن پاراتیروئید به روش پزشکی هسته ای

مه 18
اسکن پاراتیروئید به روش پزشکی هسته ای

• اسکن پاراتیروئید (Parathyroid Scan) چیست: این اسکن جهت بررسی پرکاری یا کم کاری غده پاراتیروئید و با استفاده از رادیو داروی تکنسیوم (Tc99m) به صورت تزریق وریدی انجام می گیرد. همچنین با استفاده از این نوع اسکن میتوان به بررسی ابعاد غده پاراتیروئید نیز پرداخت که در صورت بزرگ شدن بیش از حد این […]