دسته: اسکن پاراتیروئید به روش پزشکی هسته ای

مه 18
اسکن پاراتیروئید به روش پزشکی هسته ای

• اسکن پاراتیروئید (Parathyroid Scan) چیست: این اسکن جهت بررسی پرکاری یا کم کاری غده…