دسته: اسکن پرفیوژن و ونتیلیشن ریه به روش پزشکی هسته ای

مه 20
اسکن ریه به روش پزشکی هسته ای

اسکن ریه ( Lung Scan ) چیست: اسکن ریه به روش پزشکی هسته ای به تصویربرداری از ریه ها با استفاده از رادیوداروهای هسته ای به صورت مایع یا گاز می پردازد و به تشخیص بیماری های خاص ریه کمک می کند. اسکن ریه می تواند چگونگی پیشرفت روند درمانی را هم بسنجد. اسکن ریه […]