دسته: اسکن پرفیوژن و ونتیلیشن ریه به روش پزشکی هسته ای

مه 20
اسکن ریه به روش پزشکی هسته ای

اسکن ریه ( Lung Scan ) چیست: اسکن ریه به روش پزشکی هسته ای به تصویربرداری از ریه ها با…