دسته: اسکن RBC

مه 18
اسکن RBC

اسکن RBC اسکن RBC یکی از اسکنهای پزشکی هسته ای است که برای تشخیص خونریزی فعال گوارشی و تعیین محل خونریزی به کار می رود. در بسیاری از بیماران علی رغم بررسی های تشخیصی اولیه، تشخیص خونریزی فعال گوارشی دشوار است. در این بیماران اسکن RBC تستی حساس و دقیق محسوب می شود و می […]

  • اسکن RBC