دسته: اسکن استخوان به روش پزشکی هسته ای

مه 16
اسکن استخوان به روش پزشکی هسته ای ( Bone Scan )

اسکن استخوان ( Bone Scan ) چیست:اسکن استخوان روشی تشخیصی و از اسکنهای حساس در پزشکی…